សូមស្វាគមន៍

  មានអ្វីៗជាច្រើនដែលត្រូវទស្សនានៅសាលារបស់ពួកយើងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។ យើងផ្តល់ជូនការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពរួមបញ្ជូលទាំងការមើលថែកុមារ​សម្រាប់សាលាមត្តេយ្យសិក្សាកម្រិតដំបូងនិងបឋមសិក្សា។ ដូច្នេះសូមចំណាយពេលវេលារបស់លោកអ្នកក្នុងការមកទស្សនានិងរៀនពីអ្វីៗផ្សេងទៀតដើម្បីស្គាល់ពួកយើងឲ្យកាន់តែច្បាស់។ យើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នករីករាយនឹងគេហទំព័ររបស់យើង​ និងចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីទូរស័ព្ទមកពួកយើងក្នុងការចុះឈ្មោះ។