ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមរបស់ពួកយើង

 ស៊ីអាយអេស៊ី (CIAC) ផ្តល់ជូនមុខតំណែងល្អៗសម្រាប់គ្រូដែលមានចំណេះដឹង​ បទពិសោធន៍​ ចេះថែទាំច្នៃប្រឌិត​ និងយកចិត្តទុកដាក់។ យើងជឿជាក់លើបរិយាកាសការងារប្រកបដោយភាពរីករាយ និងរួសរាយរាក់ទាក់។ យើងផ្តល់តម្លៃដល់បុគ្គលិករបស់យើងហើយជឿជាក់ថាចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់ពួកគេគឺជាការជំរុញសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់កុមារម្នាក់ៗ។  


តើអ្នក… 

 •   ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការជាមួយកុមារ?
 • ជាមនុស្សដែលស្រលាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់?
 • លើកទឹកចិត្ត?
 • អ្នកសកម្មក្នុងក្រុម?
 • វិជ្ជមាន?
 • អាចជឿទុកចិត្តបាន?
 • មានគណនេយ្យភាព?
 • មានឆន្ទៈក្នុងការរៀន?
 • អត់ធ្មត់?
 • មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងកំរិតស្ត្រេសរបស់អ្នក?
 • មនុស្សដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើម? 

  

យើងកំពុងស្វែងរកអ្នក។

ពួកយើងត្រូវការដឹងលឺពីអ្នក

  

សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកទៅកាន់៖:


career@ciacambodia.com